دیف کدکالا شرح کالا  
1 CI-122 چسب حلقه ای Steritec
2 CI-124 چسب اتیلن اکساید Steritec  
3 CI-106 اندیکاتوراتیلن اکسایدSteritec  
4 BD-120 بوویدیک کارتی Steritec  
5 BD-117 بوویدیک بوویدیک کارتی Steritec  
6 CI-150 کلاس6 چسبدار Steritec  
7 CI-150AI کلاس6 مستندسازی چسبدارSteritec  
8 CI-117 کلاس 6(18 دقیقه ای)Steritec  
9 CI-157 کلاس 6(9 دقیقه ای)Steritec  
10 CI-141 کلاس 6(5.5دقیقه ای)Steritec  
11 CI-108 کلاس5 Steritec  
12 CI-113 فورلیبلی Steritec  
13 CI-136 استریپ فورSteritec  
14 CI-115 اندیکاتورپلاسما Steritec  
15 CI-134 کلاس 4 ساده Steritec  
16 CI-139 کلاس 4 لمینیتSteritec  
17 CI-161 کلاس 4 چسبدارSteritec  
18 EZS6 بیولوژیکال بخارتوان 6 Steritec  
19 EZS بیولوژیکال بخارتوان 5Steritec  
20 EZEO بیولوژیکال اتیلن اکساید Steritec  
21 EZPLASMA بیولوژیکال پلاسما Steritec  
22 LT-104 اندیکاتورPCDبخارSteritec  
23 LT-112 اندیکاتورPCDفورSteritec  
24 WC-101 اندیکاتورتست دستگاه شستشوی ماشینی  
25 WC-102 اندیکاتورنگهدارنده دستگاه شتشو Steritec  
26 WC-112 تست پروتئین Steitec  
27 IC-107 دستگاه انکوباتورSteritec  
28 CGMD/56 بیولوژیکال نواری بخار/گرمای خشک/اتیلن اکساید  
29 SGMLF/6 اندیکاتوربیولوژیکال استریپ بخارSteritec  
30 PCD STEAM اندیکاتورPCD بخارترک  

شرکت صنوبرگسترکاسپین                                                            تلفن:09128961826

 

 

ردیف کدکالا شرح کالا  
31 PCD PLASMA اندیکاتورPCD پلاسماترک
32 PCD FORM اندیکاتورPCD فرمالدییدترک
33 BDXX اندیکاتور بوویدیک نواری ترک
34 LABEL STEAM رول لیبلی دستگاه لیبل زن بخار ترک
35 LABEL EO رول لیبلی دستگاه لیبل زن اتیلن اکساید
36 LABEL PLASMA رول لیبلی دستگاه لیبل زن پلاسما
37 LABEL FORM رول لیبلی دستگاه لیبل زن فرمالدیید
38 BI STEAM TR بیولوژیکال بخارترک
39 BI PLASMA TR بیولوژیکال پلاسما ترک
40 BI EO TR بیولوژیکال اتیلن اکساید ترک
41 GUN LABEL دستگاه لیبل زن
42 PRO SWAP تست پروتئین ترک
43 MARKER PEN ماژیک مخصوص اتوکلاوبخارواتیلن اکساید
44 SEALER CHEK دستگاه دوخت سیلر
45 PMS 05 رول بسته بندی 200 متر
46 PMS 075 رول بسته بندی 200 متر
47 PMS 10 رول بسته بندی 200 متر
48 PMS 15 رول بسته بندی 200 متر
49 PMS 20 رول بسته بندی 200 متر
50 PMS 25 رول بسته بندی 200 متر
51 PMS 30 رول بسته بندی 200 متر
52 PMS 35 رول بسته بندی 200 متر
53 PMS 40 رول بسته بندی 200 متر
54 PMS 45 رول بسته بندی 200 متر
55 PMS 50 رول بسته بندی 200 متر
56 PMS G 25 رول بسته بندی 100 متر پلیسه دار
57 PMS G 30 رول بسته بندی 100 مترپلیسه دار
58 PMST 05 رول بسته بندی 70 مترپلاسما
59 PMST 7.5 رول بسته بندی 70 مترپلاسما
60 PMST 10 رول بسته بندی 70 مترپلاسما

 

ردیف کدکالا شرح کالا  
61 PMST 15 رول بسته بندی 70 مترپلاسما
62 PMST 20 رول بسته بندی 70 مترپلاسما
63 PMST 25 رول بسته بندی 70 مترپلاسما
64 PMST 30 رول بسته بندی 70 مترپلاسما
65 PMST 35 رول بسته بندی 70 مترپلاسما
66 PMST 40 رول بسته بندی 70 مترپلاسما
67 WPG 25*25 کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 20*20
68 WPG 30*30 کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 30*30
69 WPG 40*40 کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 40*40
70 WPG 50*50 کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 50*50
71 WPG 60*60 کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 60*60
72 WPG 75*75 کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 75*75
73 WPG 90*90 کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 90*90
74 WPB 120*120 کاغذ بسته بندی کرپ و نانوون 120*201
75 TLB 30*45 کاغذ جاذب آب 45*30
76 PPACK 10 رول بسته بندی
77 PPACK 15 رول بسته بندی
78 PPACK 20 رول بسته بندی
79 PPACK 25 رول بسته بندی
80 PPACK 30 رول بسته بندی
81 SMMS 75*75 کاغذ بسته بندی75*75SMMSترک PMS
82 SMMS 90*90 کاغذ بسته بندی90*90SMMSترک PMS
83 SMMS 120*120 کاغذ بسته بندی120*120SMMSترک PMS
84 BD PACK PMS تست بوویدیک پکی
85 IS 2601 اندیکاتورکلاس 6 PMS
86 IS 2401 اندیکاتورکلاس 4 PMS
87 SS 101 دستگاه دوخت اتومات

 

 

 

 

 

ردیف کدکالا شرح کالا  
88   چسب 5/2 سانتی متری
89   پک جنرال-ENT
90   پک ارتوپدی
91   پک رینو
92   پک چشمی
93   پک قلبی
94   پک انژیوگرافی
95   پک سیستوسکوپی
96   پک ارتروسکوپی
97   پک سزارین
98   پک لامینکتومی
99   کلیه پک های جراحی
100   گان لمینت